Front end

Opći naziv za dio programa koji je u kontaktu (interakciji) s korisnikom. Najčešće se ovim imenom označava sučelje koje se koristi za programiranje u nekom jeziku ili pristup do podataka u nekoj bazi. Na Internetu ovaj izraz označava Web stranicu kroz koju je moguće interaktivno pristupiti do određene skupine podataka.
 
Povezani pojmovi

Nema povezanih pojmova.